Betlehemské svetlo 2020

Skauting počas zákazu vychádzania a pravidlá roznášania pre Betlehemské svetlo

Skautská prezenčná činnosť je pozastavená už niekoľko mesiacov. Malé rozvoľnenie sme začali pociťovať s príchodom Betlehemského svetla a výnimkou od vedenia organizácie pre tento typ aktivít. Od soboty 19. decembra začne platiť zákaz vychádzania, tzv. lockdown. Čo všetko to pre skautky a skautov znamená a aký to bude mať dopad priebeh roznášania Betlehemského svetla občanom sa dočítate v nasledujúcom článku. 

Epidemiologická situácia sa na Slovensku rapídne zhoršila a vláda Slovenskej republiky prijala uznesenie o zákaze vychádzania. Pre nás, skautky a skautov, sa v rámci pravidelnej činnosti toho veľa nemení, lebo väčšina družín, posádok a oddielov fungovala dištančne v rôznych podobách online schôdzok. Koniec roka je obdobím registrácie, administratívnych povinností a viacerých zákonom daných úkonov, ktoré musia dodržiavať ako občianske združenia, tak aj ich nižšie organizačné zložky. Z tohto titulu je možné, aby sa stretli dospelí činovníci a uskutočnili činnosti nevyhnutné pre potreby plnenia zákona. Odporúčame všetkým činovníkom, aby zborové schôdze a iné voľby do štatutárnych orgánov realizovali v online forme. Pokiaľ dospelí členovia vykonávajú dobrovoľnícke aktivity verejnoprospešného charakteru na zmiernenie dopadov korony, tak ich musia realizovať podľa aktuálne platných pravidiel Úradu verejného zdravotníctva a s prihliadnutím na lokálne špecifiká stanovené regionálnymi hygienikmi. Pravidlá pre roznášanie Betlehemského svetla sa radikálne zmenili. Od 19. decembra je možné svetlo priniesť iba do kostolov v dvojčlenných hliadkach, ktoré zabezpečia odpálenie svetla.

Úplné znenie pravidiel platných od 19. decembra

Pravidelná a nepravidelná činnosť s deťmi a mládežou

Pozastavená do odvolania. Pod hlavičkou Slovenského skautingu sa nesmú organizovať žiadne stretnutia kolektívov detí a mládeže, tj. skautských družín, oddielov, posádok, atď. Poprosím, aby ste dodržiavali vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, opatrenia Úradu Verejného Zdravotníctva, uznesenia vedenia Slovenského skautingu. Skautskú činnosť obnovíme hneď, ako bude možné realizovať hromadné podujatia a podmienky na týchto podujatiach budú také, aby sa dali dodržiavať pri práci s deťmi.

Stretnutia dospelých členov a dobrovoľnícke aktivity

Odporúčame všetkým činovníkom, aby minimalizovali vzájomné stretávanie, ktorého dôvodom by bolo organizovanie a realizácia skautskej činnosti. Jediným povoleným stretávaním sa dospelých činovníkov je realizácia úloh spojených s výkonom štatutárskych povinností, odovzdávanie dokladov spojených s administratívnymi povinnosťami nižších organizačných zložiek a zabezpečením úloh vyplývajúcich zo zákona Slovenskej republiky platných pre občianske združenia a ich nižšie organizačné zložky.

Skautská služba a dobrovoľnícke aktivity verejnoprospešnej povahy

Môžu sa realizovať podľa usmernení nariadení vlády, opatrení Úradu verejného zdravotníctva, usmernení regionálneho hygienika ÚVZ v danej pôsobnosti. Pre vykonávanie týchto aktivít je nutné, aby v daný deň vykonávania aktivity bolo možné vykonávať aktivity verejnoprospešnej povahy. Vykonávať tieto aktivity môžu iba  dospelé osoby.

Roznášanie Betlehemského svetla

Pre roznášanie Betlehemského svetla sa udeľuje výnimka zo všeobecného zákazu činnosti. Dospelým členom je umožnené, aby doniesli Betlehemské svetlo do kostolov, farností  a na miesta, kde bude Betlehemské svetlo prístupné širokej verejnosti. Vedenie organizácie vníma výnimočnosť aktivít spojených s roznášaním Betlehemského svetla. Pri aktuálne platných pravidlách zákazu vychádzania sa odporúča priniesť svetlo do kostolov. Zakazuje sa roznášať svetlo po domoch a odpaľovanie na verejných priestranstvách. Odporúča sa, aby skupiny prinášajúce Betlehemské svetlo tvorili najviac dvaja dospelí dobrovoľníci.

zo stránky www.skauting.sk

Betlehemské svetlo sme prijali od skautov 23 zbor Nitrava z Nitry od skauta Maroša. Betlehemské svetlo sme odovzdali: 

  • kostol Jána Krstiteľa v Imeli
  • skautom v šali
  • Centrum pre deti a rodiny v Kolárove
  • kostol vo Veľkých Lovciach