1. januára 2020

Registrácia

Registrácia 2020

Prihláška na skauting

Prihláška je dôležitým dokumentom, ktorý by mal mať zborový, prípadne oddielový vodca archivovaný od každého člena skôr, ako prebehne registrácia.

Prihláška je zároveň súhlasom rodiča na to, aby sa dieťa zúčastňovalo skautských aktivít. Obsahuje tiež údaje potrebné pri registrácií, prípadne komunikácií s rodičmi.

Musí byť podpísaná zákonným zástupcom člena, dospelý člen si ju môže podpísať sám. Prihlášky nie je potrebné zbierať každý rok nanovo (jedine v prípade legislatívnych zmien).

Výšku členského poplatku určuje ústredie Slovenského skautingu

Tento rok 2020 je členské 15€/os. 

 Zvýhodnený členský poplatok

  • Pre znevýhodnených členov ostáva registračný poplatok naďalej nezmenený: 1 €. Týka sa osôb v hmotnej núdzi, držiteľov preukazu ZŤP, mladých ľudí v ústavnej starostlivosti, alebo osôb v špecifickej nepriaznivej sociálnej situácii. K registrácií je potrebné priložiť potvrdenie od Sociálnej poisťovne, úradu práce o hmotnej núdzi, resp. iný relevantný doklad (čestné prehlásenie).

Je potrebné priložiť k registrácii potvrdenie od Sociálnej poisťovne, úradu práce o hmotnej núdzi, resp. iný relevantný doklad, príp. čestné prehlásenie.

  • Členovia z viacdetných rodín (rodina s 3 a viac registrovanými deťmi do 18 rokov) majú nárok na zvýhodnenú výšku členského. Poplatok bude v tomto prípade vypočítaný: prvé dieťa – 15 €; druhé dieťa – 15 €; tretie dieťa a každé ďalšie dieťa – 1 € (Príklad: rodina s 3 deťmi do 18 rokov = 15+15+1 = 31 €, alebo rodina s 5 deťmi = 15+15+1+1+1 = 33 €).

(Príklad: rodina s 3 deťmi do 18 rokov = 10+10+1 = 21 €, alebo rodina s 5 deťmi = 10+10+1+1+1 = 23 €)

V členskom poplatku je zahrnuté:

  • základné úrazové poistenie
  • 4 krát ročne časopis
  • zľavy k skautskému preukazu (Skautské preukazy a členské známky sú odosielané do zborov spolu s registráciou.)
  • zľavy na ubytovanie v medzinárodných skautských centrách.

Platba členských poplatkov:

Finančnú platbu za registráciu je potrebné zaslať do 31.1. aktuálneho roka na:
Číslo účtu: 2660080180/1100
IBAN: SK98 1100 0000 0026 6008 0180
SWIFT/BIC: TATRSKBX
Variabilný symbol: 664
Konštantný symbol: 0558
Účel platby: číslo zboru, registrácia + rok (napr. 68. zbor, registrácia 2018)

Takisto je možné zaplatiť registráciu osobne na Ústredí.

Doregistrácia

Počas celého roka ostáva možnosť doregistrovať nových členov za rovnakých podmienok, ako počas základnej registrácie. Výška poplatku ostáva rovnaká celý rok a platí do konca kalendárneho roka. Doregistrovaný člen má nárok na všetky oprávnenia plynúce z jeho členstva.

Registrácia členov prebieha cez systém  Teepee.

Je možná registrácia aj mimo systému Teepee

Scroll Up