História SLSK

skautingu…

1902  E. T. Seton – Čierny vlk, zakladateľ smeru života v prírode – Lesnej múdrosti (Woodcraftu) a prvý náčelník Skautov USA (od 1910) usporiadal pri mestečku Cos Cob prvý woodcrafterský tábor, v tom istom roku bol založený aj prvý kmeň Indiánov lesnej múdrosti.
1907  deväť augustových dní prebiehal prvý tábor dvadsiatich chlapcov, ktorý viedol zakladateľ skautingu Robert Baden-Powell (skratka B-P) na ostrove Brownsea pri prístave Pool na juhu Anglicka v Lamanšskom prieplave. Tento tábor sa považuje za začiatok skautingu na svete.
1908  v januári vzniká v Anglicku prvá skautská organizácia na svete – The Boy Scouts a na pokračovanie vychádza prvá skautská príručka Scouting for Boys. V apríli začína vychádzať prvý skautský časopis na svete – anglický The Scout. B-P sa stal vodcom tejto organizácie, myšlienky hnutia sa v priebehu niekoľkých mesiacov uchytili takmer vo všetkých krajinách.
1909  v septembri sa na prvej skautskej prehliadke v londýnskom Crystal Palace medzi 10 000 skautmi objavila aj skupinka skautiek. O rok na to bola založená organizácia anglických skautiek Girl Guides Association a v priebehu niekoľkých mesiacov sa ich zaregistrovalo až 8-tisíc. S vedením skautingu pomáhajú Bí-Pímu jeho súrodenci, sestra Agnes (so skautkami)a starší bratia (s vodnými skautmi Sea Scouts).
1920 na prelome júla a augusta sa v londýnskej hale Olympia konalo prvé svetové stretnutie skautov – jamboree. Na ňom bol B-P jednohlasne prehlásený za svetového náčelníka skautov.

Skauting v Československu (ČSSK)

1911  profesor telocviku A. B. Svojsík navštívil Anglicko a Škandináviu, aby na vlastné oči videl skauting v praxi.Po návrate začal prekladať Scouting for Boys a so žiakmi Žižkovskej reálky, ktorí tvorili prvú družinu českých skautov, si pri Orlovské hájovně vyskúšali skauting na vlastnej koži.
1912  v Orlovských lesoch pri Lipnici sa uskutočnil pod vedením A.B. Svojsíka prvý tábor trinástich českých junákov – skautov.
1913  23. mája vznikol pri benediktínskom gymnáziu v Komárne prvý skautský oddiel s 28 členmi v 5 družinách, viedol ho profesor gymnázia Alexander Karle. Tento dátum sa považuje za faktický začiatok skautingu na Slovensku a práve preto si tento rok pripomíname 100 rokov skautskej činnosti na našom území.
1913  4. – 21. júla sa stal spomínaný oddiel známym ako spoluorganizátor putovného tábora, na ktorom 105 účastníkov splavovalo na šiestich pltiach povodie Váhu z Kraľovian do Komárna.
1914  od januára začína vychádzať prvý skautský časopis (najskôr na území Česka, po vzniku ČSR na celom území) Skaut – Junák.
1918  na výzvu A. B. Svojsíka sa hneď v prvých dňoch po vzniku ČSR zapojiliskauti v Prahe do strážnej, kuriérnej a poštovej služby a pre túto príležitosť vznikla tzv. Skautská pošta – boli vydané dve známky v hodnote 10 halierov (modrá) a 20 halierov (červená) s predtlačeným nápisom „Pošta českých skautov v službách národnej vlády“. Boli to vôbec prvé skautské známky na svete. Skauti plnili dôležité úlohy a zohrali dôležitú úlohu hneď pri zrode nového štátu.

Situácia na Slovensku:

V slovenskej časti územia nového štátu bola situácia komplikovanejšia.

Zákonom z 10. 12. 1918 bol Šrobár ustanovený ministrom s plnou mocou pre správu Slovenska a súčasne boli vládou menovaní 12 referenti pre rôzne oblasti administratívy nového štátu. Pricestovali 12. 12. 1918 do Žiliny, ktorá aj vďaka dobrému železničnému spojeniu s Prahou bola už obsadená čsl. vojskom. Po mesiaci pôsobenia v Žiline už vládny aparát (okolo 200 ľudí) nemal dostatok ubytovacích a kancelárskych priestorov. Možnosti v Martine boli menšie, len pre asi 60 ľudí. Banská Bystrica a Zvolen z úvah vypadli pre nevhodné železničné spojenie. Zvažovali sa ešte Nitra a Bratislava. Nakoniec novomenovaný bratislavský župan, ev. kňaz Samuel Zoch, rozhodol o usídlení v Bratislave do novej budovy niekdajšieho rakúsko-uhorského korpskomanda na dunajskom nábreží.

Presťahovanie zo Žiliny do Bratislavy 5.2.1919 nebolo bez prekážok. Obyvateľstvo Bratislavy bolo väčšinovo nemecké aj maďarské. Za Dunajom bolo maďarské červené vojsko Bela Kuna, v meste bolo 20 000 štrajkuchti-vých komunisticky organizovaných robotníkov, ktorí sa vzpierali novej moci. Z obavy z vyhrotenia násilia nariadili privolaným 2500 českým Sokolom, aby vzali 1000 rukojemníkov z radov vplyvných občanov Bratislavy a odviezli ich za hranicu do Čiech. Za týchto okolností zorganizovali privítanie novej vlády aj so slávobránou.

1919  na jar vznikli slovenské skautské oddiely v Žiline, Bratislave a Trenčíne, neskôr sa idea skautingu rozšírila na celé územie na východ od rieky Moravy. Okrem oddielov Svojsíkovho Svazu junákov-skautov Republiky Československej pôsobia na Slovensku aj ďalšie skautské organizácie na národnostnom alebo náboženskom základe – katolíckych, evanjelických, židovských či nemeckých skautov.

Druhá svetová vojna 

1938  15. septembra zomiera zakladateľ československého skautingu A. B. Svojsík. V tomto období dosiahol skauting v ČSR vrchol – k skautským myšlienkam sa hlásilo 65 000 členov.
1938  po vytvorení autonómnej Slovenskej Krajiny je v decembri na území Slovenska nedobrovoľne ukončená a zakázaná činnosť všetkých skautských spolkov. Už v júni vyšli posledné čísla skautských časopisov. Skauti na Slovensku museli odovzdať všetok svoj majetok do rúk Hlinkovej gardy (polovojenské jednotky vládnej politickej strany), po nej ho získala Hlinkova mládež (mládežnícka organizácia, ktorá vznikla na základoch zaniknutej organizácie katolíckych skautov).
1940  28. októbra bol na nariadenie nemeckých okupantov v Česku rozpustený Junák a jeho činnosť bola zakázaná. V priebehu 2. svetovej vojny aj naďalej prežíva skauting v ilegalite a svoje vedenie má pri exilovej vláde v Londýne. Skauti sa aktívne zapájajú do služieb exilovej vlády, domáceho podzemného odboja, SNP…
1945  24. apríla na deň sv. Juraja (sviatok všetkých skautov) v posledné dni vojny zastrelili nemeckí okupanti v Poľskom Tešíne päť ostravských skautov. Na ich pamiatku sa vystavala kamenná mohyla na hrebeni Ivančena pod Lysou horou a každoročná púť tisíciek skautov dokazuje úctu k nezlomnosti skautského ducha počas nacistickej aj komunistickej neslobody.
1945  v máji sa spolu s oslobodením republiky obnovuje aj činnosť skautov v Československu. V priebehu veľmi krátkeho času nastal silný príliv mladých ľudí do obnovenej organizácie, ktorá niesla názov Junák (Český Junák a Slovenský Junák). V priebehu roku 1946 dosiahol doteraz neprekonaný stav: 190 000 členov.
1939 – 1945  v priebehu tejto najväčšej celosvetovej vojnovej hrôzy splnilo svoj skautský sľub „Milovať svoju vlasť a verne jej slúžiť v každom čase“ a za slobodu a svoju vieru položilo život takmer 600 československých skautov, medzi nimi 257 zahynulo v koncentračných táboroch, 140 bolo popravených, 43 padlo v boji ako príslušníci zahraničných armád a 111 zaplatilo životom svoju účasť v Slovenskom národnom povstaní.

Päťdesiate roky

1945  od októbra začína opäť vychádzať skautský časopis Junák,. Jeho vedúcim redaktorom sa stal dnes známy spisovateľ Jaroslav Foglar. Na Slovensku vychádzal mesačník Slovenský Junák.
1948  februárový komunistický puč zvrátil aj povojnový vzostup Junáka, skauti sa stali tŕňom v oku Gottwaldovej vlády. Skautská organizácia pod politickým tlakom vládnucej komunistickej strany nevydržala a koncom roku 1949 bola nadobro rozpustená a jej členovia včlenení do vzniknutej Pionierskej organizácie. Všetok skautský majetok bol zhabaný a prevedený do užívania pre pionierov.
1950  oficiálny druhý zákaz skautského hnutia v Československu, ktorý so sebou priniesol prenasledovanie skautov, ich spoločenská degradácia, psychický a fyzický teror na nich a na ich rodiny, odsúdenia, väznenie, deportácie do pracovných táborov, stratu práce…
1952/53  vrcholia politické súdne procesy so skautskými činovníkmi. Mnohí okrem prenasledovania, straty práce a nátlaku sú odsúdení na mnohoročné, doživotné tresty a tresty smrti. Odsúdení skauti boli nútení pracovať v najhorších podmienkach pracovných a koncentračných táborov.

Krátke obnovenie

1968  v marci v čase uvoľnenia komunistického diktatúry dochádza v Prahe a neskôr na celom území republiky k ďalšej obnove skautského hnutia.
1968  augustový vpád „spojeneckých a spriatelených“ armád pod velením ZSSR a násilná okupácia republiky. V priebehu roka sa komunistom znovu podarilo „nastoliť poriadok a disciplínu“ a v novembri 1969 prijali rozhodnutie o novej, už tretej likvidácií skautskej organizácie v Československu. Jeho úlohu aj výchovu mládeže mala prebrať „očistená a obrodená“ Pionierska organizácia pod Zväzom socialistickej mládeže.
1970  24. apríla bol zakázaný Slovenský Junák, 17. júna rozpustený federálny Československý Junák a 2. októbra bola zrušená aj druhá národná skautská organizácia Český Junák.
1970 – 1989  toto obdobie zákazu skautingu sa podobalo situácii v 50. a 60. rokoch. Avšak aj toto krátke obdobie v rokoch 1968 – 1970 úplne stačilo na to, aby sa myšlienky skautingu dostali k ďalšej generácii. Skautské hnutie sa ďalej šírilo pod hlavičkou rôznych „mládežníckych“ organizácií, v ktorých bývalí skautskí vodcovia a skauti žili skautským životom a riadili sa skautskými zásadami (vo Zväzarme, v turistických a táborníckych oddieloch a kluboch, v Červenom kríži…).

Až dodnes

1989  novembrová politická zmena dala voľný priechod na 3. obnovenie skautskej činnosti v Československu.
1990  v máji sa uskutočnil štvrtý Snem slovenských skautov, ktorý prijal nový názov organizácie Slovenský skauting a zároveň s českou delegáciou vytvorili spoločný Český a Slovenský skauting – celoštátnu organizáciu, ktorú v júni 1990 prijali do Svetového skautského spoločenstva (WOSM) a Svetovej asociácie skautiek (WAGGGS).
1990  slovenskí skauti sa prvýkrát zapojili do akcie Betlehemské svetlo, ktoré odpálili od rakúskych skautov vo Viedni a rozniesli ho po Slovensku.
1993  rozdelením Československej federatívnej republiky prestala existovať aj spoločná organizácia českých a slovenských skautov, vznikajú samostatné národné organizácie: český Junák a Slovenký skauting.
1997  v Prahe sa uskutočnilo tretie Slovanské jamboree Fénix, ktorého tradícia siaha až do roku 1931 a 1935 (Tábory slovanských skautov v Prahe a o štyri roky v Spale v Poľsku) a stále pokračuje už pod názvom stredoeurópske jamboree: Eurocor 1998 (Slovensko), San 1999 (Poľsko), Carpathia 2000 (Maďarsko), Eurocor 2004 (Slovensko), 2006 Orbis (Česko), 2008 Silesia (Poľsko), 2010 Concordia (Maďarsko).
2000  na Košickom sídlisku Lunik IX sa začal projekt rómskeho skautingu. V roku 2006 bol v rámci programu Gifts for Peace ocenený ako jeden z top šiestich projektov z celého sveta v oblasti odmietania predsudkov a budovania vzájomnej solidarity.
2002  v máji skauti vytvorili Guinessov rekord, keď vyše 1 900 skautov a ďalších záujemcom živou reťazou „oblapili“ Spišský hrad.
2003  Slovenský skauting mal zaregistrovaných 8 346 členov.
2004  v júli sa v Tatranskej Lomnici uskutočnilo stretnutie skautov Tatracor 2004. Zúčastnilo sa ho 2 232 skautov a skautiek z deviatich krajín Európy. Okrem perfektného programu sa zamerali aj na projekt „Čisté Tatry“, pri ktorom čistili tatranské chodníky od Oravy až po Ždiar.
2007  spolu 38 miliónov skautov a skautiek na celom svete oslávilo sto rokov od založenia skautingu. Aj na Slovensku sa konali rôzne sprievodné akcie –v rámci Skautského hudobného festivalu Soaré na námestí v Banskej Bystrici skauti vytvorili živú skautskú ľaliu, uskutočnilo sa Vodcovské sympózium pre dospelých lídrov v skautingu, Absolut Rover Moot pre 300 mladých skautských dobrovoľníkov zo Slovenska a Česka pomáhalo pri Banskej Štiavnici a Hodruši pri záchrane štiavnickej Kalvárie, postavili alternatívnu kaplnku z hliny, zúčastnili sa ľudskoprávnych debát a zažili desiatky zážitkových programov. Vrcholom osláv bol Úsvit skautingu, akcia, počas ktorej skauti na celom svete vítali s prvými lúčmi slnka vstup do novej storočnice skautingu. Na Slovensku ho privítali skauti zo 47 miest na 55 vrcholoch slovenských pohorí.
2012  Slovensko hostí 11. Stredoeurópske jamboree. Konalo sa v Kráľovej Lehote s mottom Zaži živly a nieslo sa v symbolike piatich živlov – Oheň, Voda, Vzduch, Zem a Skauting.
2013  Slovenský skauting oslavuje svojích 100 rokov


prehľad dejín skautingu na Slovensku nájdete po kliknutí na odkaz korene skautingu

Osobnosti Slovenského skautingu nájdete v sekcii dokumenty v pdf formáte.